Algemene bepalingen 2023-2024

Algemene bepalingen

Cursusjaar

 • Het cursusjaar bevat een wekelijkse (viertiendaagse) muziekles volgens de afgesproken lesvorm (Tarieven), met uitzondering van de schoolvakanties en/of feestdagen. De precieze lesdagen kun je vinden in vakantierooster.
 • In onderling overleg tussen de cursist en TeresaWagnerMusic kan er worden besloten om de lessen tijdens de schoolvakanties door te zetten. Deze lessen worden aan het einde van de desbetreffende maand gefactureerd volgens de lesprijs aan de hand van de volgende formule:

(12 x “maandelijks bedrag“/“aantal lessen per jaar“) x (“Het aantal genoten lessen“)

 • Het cursusjaar bestaat uit 38 lesweken (aanvang september).
 • De cursist en TeresaWagnerMusic gaan een les overeenkomst voor de duur van minimaal 2 maanden aan. Daarna loopt de overeenkomst door voor onbepaalde tijd tot opzegging van een van beide partijen met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn.

Zanglessen

 • De lestijden en de lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld.
 • Indien de cursist één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd.
 • Bij ziekte of verhindering van de docent wordt er een vervanger geregeld of wordt de muziekles ingehaald op een nader te overleggen tijd. Is dit voor beide partijen niet haalbaar, wordt er naar een passende oplossing gekeken.

Proefles

 • De lestijd van de proefles wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • Indien de cursist de proefles op het afgesproken tijdstip verzuimt, wordt er een onkostenvergoeding (€7,50 incl. BTW) in rekening gebracht.
 • Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de proefles ingehaald op een nader te overleggen tijd.

Lesgelden

 • Het lesgeld wordt maandelijks aan het eind van de desbetreffende maand gefactureerd of automatisch afgeschreven door TeresaWagnerMusic.
 • Bij inschrijving volgens 'automatische incasso' krijgt u de factuur maandelijks via de mail toegestuurd.
 • Bij inschrijving volgens 'handmatige overboeking' dient het bedrag overgemaakt te worden via het bankrekeningnummer vermeldt op de factuur, onder vermelding van het factuurnummer. Ook is er een optie om te betalen via iDEAL.
 • Bij inschrijving volgens 'handmatige overboeking' dient het lesgeld binnen 14 dagen te zijn overgemaakt.
 • Bij inschrijving volgens 'handmatige overboeking' betaalt u €2,50 (incl. BTW) administratiekosten per factuur.
 • De tarieven zijn gebaseerd op een overeenkomst van 12 maanden.
 • Tarieven voor het cursusjaar kunnen worden gevonden op de pagina ‘Tarieven
 • Bij eerdere opzegging, of bij een wijziging van de lesvorm tijdens het cursusjaar vindt er een herberekening van het lesgeld plaats. Dit om te verzekeren dat de cursist alleen betaalt voor de genoten lessen. Bij deze herberekening hanteren we de volgende formule:

(12 x “maandelijks bedrag“/“aantal lessen per jaar“) x “Het aantal genoten lessen“ – (“Aantal maandelijkse betalingen reeds voldaan“ x “maandelijks bedrag“)

 • Bij een latere instroom in het cursusjaar, vindt er een herberekening aan het begin van de inschrijving plaats. Dit om te verzekeren dat de cursist alleen betaalt voor de genoten lessen. Bij deze herberekening hanteren we de volgende formule:

(“Aantal maandelijkse betalingen na herberekening nog te voldoen“ x “maandelijks bedrag“) – (12 x “maandelijks bedrag“  –  12 x “maandelijks bedrag“/“aantal lessen per jaar“ x “Het aantal gemiste lessen“)

 • Het maandtarief is een twaalfde deel van het jaartarief.
 • Wijzigingen en/of opzeggingen dienen mondeling persoonlijk én via het formulier op de website te gebeuren. Tot die tijd blijft de betalingsverplichting onveranderd van kracht.
 • BTW wordt in rekening gebracht bij leerlingen vanaf 21 jaar.

Overig

 • Op verzoek en/of met toestemming van de cursist worden tijdens de les video/geluidsopnames gemaakt. Deze opnames mogen niet zonder toestemming van de docent en/of van de cursist openbaar worden gemaakt. Ook niet als de cursist zelf opnames maakt.
 • TeresaWagnerMusic is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist.

 Geldigheid

 • Deze bepalingen zijn geldig van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024.

Het Nederlands recht is van toepassing op de verbintenis. Typfouten voorbehouden.